Societats filials

Societats filials adscrites a la Secció

 


Accés al web de l'ACSAssociació Catalana de Sociologia

L’Associació Catalana de Sociologia és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Ja des del seu principi, els objectius bàsics eren dos: la clarificació del paper del sociòleg a la societat catalana del moment, i la consolidació de l’Associació i els sociòlegs en aquesta societat. El seu caràcter obert es feia evident amb la participació activa de professionals de disciplines afins com la psicologia social, la sociolingüística o l’antropologia. [+]


Accés al web de la SCESocietat Catalana d’Economia

La Societat Catalana d’Economia, fundada l’any 1951, és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Té per finalitat l’estudi i la recerca econòmica i en procura la difusió. Encara que oberta a tots els corrents i problemes, la realitat econòmica catalana, la seva història i el seu esdevenidor constitueixen els nuclis fonamentals d’interès de la Societat. [+]


Accés al web de la SCEJSocietat Catalana d’Estudis Jurídics

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics (SCEJ) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

La Societat desenvolupa les seves activitats en les terres de llengua i cultura catalanes. El català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions.

La finalitat de la Societat és el conreu de l’estudi i de la investigació del dret en general i d’una manera especial, del dret català, la difusió del seu coneixement i la publicació de treballs relacionats amb la matèria. [+]


Accés al web de la SCOTSocietat Catalana d’Ordenació del Territori

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT) és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. L’àmbit d’actuació de la SCOT és el dels Països Catalans, i el català és la llengua pròpia de la Societat i la que és usada normalment en els actes i publicacions.

Els objectius fonamentals de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori són: a) Promoure la recerca sobre aspectes teòrics de l’ordenació territorial i de la ciència regional. b) Propiciar l’estudi de l’estructura territorial de Catalunya i dels altres països catalans, de la seva evolució i dels principals elements generadors de canvi. c) Impulsar l’anàlisi de les possibilitats d’aplicació i dels efectes profunds dels instruments i mesures d’ordenació territorial. d) Fomentar el debat sobre aquests temes entre els seus membres i en el conjunt de la societat. e) Difondre els resultats dels treballs dels seus membres i qualsevulla aportació que es consideri rellevant en aquest camp. f) Mantenir relacions de col·laboració i d’intercanvi amb centres universitaris i de recerca i amb altres societats científiques. [+]


Accés al web de la SCCSocietat Catalana de Comunicació

La Societat Catalana de Comunicació, és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Conrea els estudis que tenen per objecte impulsar la comunicació social i estendre’n el coneixement, i publicar els treballs dels qui s’hi dediquen. [+]


Accés al web de la SCFSocietat Catalana de Filosofia

La Societat Catalana de Filosofia és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Promou el conreu de les disciplines filosòfiques en tots els seus aspectes i de la recerca històrica del pensament nacional; també n’impulsa la difusió. [+]


Accés al web de la SCGSocietat Catalana de Geografia

La Societat Catalana de Geografia és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Conrea la geografia en tots els seus aspectes per estendre’n el coneixement entre el nostre poble i aplegar i publicar els treballs dels qui s’hi dediquen. [+]


Accés al web de la SCPSocietat Catalana de Pedagogia

La Societat Catalana de Pedagogia (SCP) és una filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. Fou fundada per un acord del Ple del dia 12 de juny de 1984.

La Societat Catalana de Pedagogia neix de la voluntat d’un grup de pedagogs catalans d’aplegar tota l’activitat i investigació del camp educatiu, en el seu més alt nivell científic i genuïnament català. Té per finalitat:

  • Reunir en una associació els professionals de la pedagogia i les persones que han realitzat aportacions educatives importants en les terres de llengua catalana.
  • Impulsar i col·laborar en la investigació educativa, especialment en allò que fa referència a la vida i el moviment educatius del nostre país.
  • Ésser un lloc d’anàlisi, reflexió i diàleg sobre la situació de la pedagogia a Catalunya i als Països Catalans, sobre la seva història i sobre la seva projecció futura en un context europeu i mundial.  [+]

 


Accés al web de la SHESocietat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana

Aquesta Societat va ser fundada l’any 1979, des de desembre del 2001 s’ha integrat, com a filial, a l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. [+]